[rev_slider general]
[cws-row cols=1 id="ourt1" render="ourteam" atts='{"mode":"grid"}'][/cws-row]

 

Deklaracja dostępności

Żłobek Samorządowy w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobka Samorządowego w Strzyżowie.

Dane teleadresowe jednostki:

Żłobek Samorządowy w Strzyżowie

ul. Zawale 11, 38-100 Strzyżów

Tel. 533 572 429

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część dokumentów jest zamieszczona na stronie jako pliki PDF, DOC itp.
  • strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie skanów dokumentów
  • administrator dokłada wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Żłobka Samorządowego w Strzyżowie.

Kontakt tel. 533 572 429 ; zlobekstrzyzow@wp.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Można zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zamieszczonego zdjęcia.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

WYNIKI

Wyniki rekrutacji do Żłobka Samorządowego w Strzyżowie na rok szkolny 2022/2023

 

WAŻNE

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych do Żłobka Samorządowego w Strzyżowie na rok szkolny 2020/2021

W dniach od 6  do 10 lipca 2020 roku prosimy o przesłanie drogą mailową dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu zgłoszenia dziecka do żłobka, mianowicie: zaświadczenia o zatrudnieniu, w przypadku działalności gospodarczej –  wyciąg z rejestru, potwierdzenie złożenia PIT za 2019 rok, w przypadku niepełnosprawności – ksero orzeczenia, zaświadczenie lekarskie od lekarza pediatry potwierdzające brak przeciwwskazań do uszczęszczania dziecka do żłobka.

OPŁATA

Opłata za Żłobek Samorządowy w Strzyżowie uiszczana jest do 10 dnia każdego miesiąca (przelew najpóźniej do 9go, aby na następny dzień mógł być zaksięgowany) na podany numer konta Banku Spółdzielczego. Ważne jest, aby zapłacić dokładnie taką samą kwotę jaką podano, ani mniej, ani więcej. Opłata za uczęszczanie dziecka to suma opłaty stałej, która w roku kalendarzowym 2020 wynosi 286 zł (jest to 11% najniższego wynagrodzenia krajowego brutto) oraz opłaty za posiłki, która wynosi 7zł za dzień (suma zależna jest od ilości dni roboczych w danym miesiącu, np. 20 dni roboczych: 140zł). Kwota za dni nieobecności dziecka jest zwracana na konto bankowe jednego z Rodziców.

NASZA KADRA

Opiekę nad dziećmi sprawują odpowiednio dobrane opiekunki dziecięce, absolwentki magisterskich studiów pedagogicznych o kierunkach: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna.

GRUPY

Dzieci uczęszczające do żłobka przydzielone są do III grup zróżnicowanych ze względu na wiek i stopień rozwoju, w tym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności fizycznej.  W roku żłobkowym 2019/2020 Grupa I liczy 6 dzieci, II 5, natomiast III – 7. Na obecną chwilę do Żłobka Samorządowego w Strzyżowie uczęszcza 18 dzieci. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończennia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

SALE

Ze względu na zmiany wprowadzone w Ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 (19 Kwietnia 2018) grupy będą podzielone na dwie sale. W pierwszej sali będą znajdować opiekę grupy II i III, natomiast w drugiej grupa I najmłodsza, dzięki czemu harmonogram dnia oraz zajęcia będą dostosowane do poszczególnego etapu rozwoju.

INFORMACJA

Żłobek Samorządowy w Strzyżowie uczestniczy w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” – 2021

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek: 6:30 – 16:30

Żłobek czynny jest pięć dni w tygodniu z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Żłobek w miesiącu Sierpniu jest nieczynny z powodu przerwy wakacyjnej

Kontakt

Kontakt z dyrektorem żłobka

Dyrektor przyjmuje strony w każdą środę w godz. 13:00 – 16:00

tel.: 533 572 429

Kontakt z opiekunkami dzieci

w godzinach pracy żłobka 06:30 – 16:30

tel.: 533 603 182

e-mail: zlobekstrzyzow@wp.pl

 

Jak do nas trafić?

Napisz do nas!