Statut i Regulamin Żłobka Samorządowego w Strzyżowie

STATUT ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W STRZYŻOWIE

Rozdział IV

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

§11

  1. Przyjęcia dzieci do Żłobka realizowane są na podstawie Formularzy Zgłoszeń złożonych w Żłobku w terminie od 1 do 30 Kwietnia danego roku  oraz w ciągu roku w miarę wolnych miejsc, na które kwalifikują się dzieci z Listy Rezerwowej.
  2. Do żłobka przyjmowane są dzieci będące mieszkańcami Gminy Strzyżów
  3. Pierwszeństwo przyjęcia do Żłobka na dany rok mają dzieci, które kontynuują swój pobyt w Żłobku

REGULAMIN ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W STRZYŻOWIE
Rozdział I
Zasady przyjmowania dzieci do Żłobka
§6

1. Rekrutacja dzieci do żłobka odbywa się corocznie w miesiącu kwietniu. Dokładny termin rekrutacji ustalany jest w danym roku przez Dyrektora Żłobka w porozumieniu z Burmistrzem Strzyżowa i podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Żłobka oraz na tablicy ogłoszeń w holu placówki

2. Wyjątek stanowi pierwszy rok, w którym Żłobek Samorządowy w Strzyżowie został utworzony, kiedy to rekrutacja będzie przeprowadzana we wrześniu

3. Do Żłobka przyjmowane są dzieci na podstawie złożonego przez Rodzica/Prawnego Opiekuna Formularza zgłoszenia dziecka do Żłobka stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w siedzibie Żłobka lub przesłania Formularza zgłoszenia pocztą tradycyjną na adres siedziby Żłobka

4. Formularz zgłoszenia dziecka do Żłobka złożony w danym roku dotyczy wyłącznie rekrutacji odbywającej się w tym roku

5. Wraz z Formularzem Zgłoszenia dziecka do Żłobka Rodzic/Prawny Opiekun składa oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rekrutacją dziecka do Żłobka stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu

6. Formularze zgłoszenia dziecka do Żłobka podlegają ocenie punktowej. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które w danym roku uzyskały najwyższą liczbę punktów. Liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych w Formularzu Zgłoszenia dziecka do Żłobka

7. Punktacja w procesie rekrutacji obejmuje następujące kryteria:

1. Kryteria obowiązkowe:

a) Zamieszkanie Rodzica/ów/Prawnego/ych Opiekuna/ów wraz z Dzieckiem na terenie Gminy Strzyżów tj.:

LP

1.

Kryterium

Zamieszkanie jednego Rodzica/ Prawnego Opiekuna na terenie Gminy Strzyżów;

Punkty

10

2.

Zamieszkanie obojga Rodziców/Prawnych Opiekunów na terenie Gminy Strzyżów;

20

3.

Zamieszkanie Dziecka na terenie Gminy Strzyżów;

10

b) Wiek dziecka

Lp.

1.

Kryterium

Dziecko jest w wieku od ukończonego 20 tygodnia życia do 3 lat

Punkty

20

Brak spełnienia kryteriów obowiązkowych dotyczących zamieszkania przynajmniej jednego Rodzica i Dziecka na terenie Gminy Strzyżów i/lub wieku Dziecka dyskwalifikuje Dziecko z procesu rekrutacji

2) Kryteria dodatkowe – w przypadku liczby zgłoszonych dzieci spełniających kryteria obowiązkowe przekraczających liczbę miejsc w Żłobku:

LP.

1.

Kryterium

Samotne wychowywanie dziecka;

Punkty

25

2.

Dziecko, którego Rodzice/Prawni opiekunowie (dwoje) pracują lub prowadzą działalność gospodarczą;

20

3.

Dziecko, którego Rodzic/Prawny opiekun pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą;

10

4.

Niepełnosprawność rodzeństwa Dziecka;

15

5.

Niepełnosprawność Dziecka zgłoszonego do Żłobka;

15

6.

Niepełnosprawność przynajmniej jednego z Rodziców/Prawnych opiekunów dziecka;

15

7.

Dziecko, którego co najmniej jeden Rodzic/Opiekun prawny złożył roczne zeznanie podatkowe PIT za rok poprzedzający rekrutację w Urzędzie Skarbowym w Strzyżowie;

20

8.

Wielodzietność rodziny;

10

9.

Zgłoszenie jednocześnie do Żłobka dwójki lub więcej dzieci będących pod opieką tych samych Rodziców/Opiekunów prawnych;

10

8. Po zakończeniu procesu rekrutacji Dyrektor Żłobka przedstawia Rodzicom/Prawnym opiekunom listę główną dzieci przyjętych do Żłobka oraz listę rezerwową wraz z punktacją poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w holu Żłobka, a także przesyłając informację o wynikach rekrutacji do Rodziców/Prawnych opiekunów Dzieci przyjętych drogą elektroniczną (e-mailową)

9. Dzieci, które z powodu ograniczonej liczby miejsc w Żłobku nie zostały przyjęte do placówki zostają wpisane na listę rezerwową zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów. W przypadku, gdy dwoje lub więcej dzieci w wyniku rekrutacji, uzyskało taką samą liczbę punktów o kolejności na liście głównej do żłobka zostaje przyjęte dziecko, które wpisane jest na listę rezerwową z numerem 1

10. Po uzyskaniu informacji o przyjęciu dziecka do Żłobka, Rodzic/Prawny opiekun zobowiązany jest do dostarczenia w ustalonym z Dyrektorem terminie, nie później niż do 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o przyjęciu do Żłobka:

1) Dokumentów potwierdzających informacje zawarte w Formularzu zgłoszenia dziecka do Żłobka tj.:

a) W przypadku samotnego wychowywania dziecka po okazaniu oryginału, kserokopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

b) W przypadku gdy jedno lub dwoje Rodziców/Prawnych Opiekunów jest/są osobą/ami zatrudnionymi bądź prowadzącymi działalność gospodarczą aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu bądź wyciągu z ewidencji CEIDG;

c) W przypadku niepełnosprawności dziecka, jego rodzeństwa bądź Rodzica/Prawnego opiekuna orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;

d) W przypadku złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT potwierdzenie złożenia w Urzędzie Skarbowym w Strzyżowie;

e) W przypadku wielodzietności oświadczenia o wielodzietności rodziny, w której wychowuje się Dziecko

2) Karty Zgłoszenia Dziecka do Żłobka stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;

3) Karty Informacyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu;

4) Zaświadczenia od lekarza pediatry o braku przeciwwskazań do uczęszczania do żłobka

11. Nie dostarczenie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w Formularzu zgłoszenia we wskazanym przez Dyrektora Żłobka terminie będzie skutkować skreśleniem Dziecka z listy dzieci przyjętych do placówki na dany rok

Aktualizacja 01.03.2021 r.