Regulamin organizacyjny Żłobka Samorządowego w Strzyżowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO
W STRZYŻOWIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 

1. Regulamin organizacyjny Żłobka Samorządowego w Strzyżowie, zwany w dalszej części „Regulaminem”. Określa zasady funkcjonowania Żłobka
2. Postanowienia regulaminu organizacyjnego w szczególności określają:

1) Organizację pracy w Żłobku, godziny funkcjonowania
2) Zasady funkcjonowania, w tym sposób ustalania ramowego plany dnia oraz tygodniowego rozkładu zajęć
3) Obowiązki personelu Żłobka
4) Prawa i obowiązki Rodziców/Prawnych Opiekunów oraz prawa Dzieci
5) Dokumentację prowadzoną przez Żłobek
6) Zasady ubezpieczenia Dzieci
7) Zasady odbioru Dziecka ze Żłobka
8) Procedury postępowania w razie wypadku

3. Żłobek Samorządowy w Strzyżowie wpisany jest do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Strzyżowa
4. Żłobek jest jednostką organizacyjną Gminy Strzyżów powołaną do realizacji zadań Gminy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
5. Miejscem prowadzenia Żłobka i jego siedzibą jest Strzyżów przy ul. Zawale 11

§2

Obszarem działania żłobka jest teren Gminy Strzyżów

§3

Żłobek nie posiada osobowości prawnej, a jego wydatki pokrywane są z budżetu gminy

Rozdział II
Organizacja pracy Żłobka
§4

1. Pracą Żłobka kieruje Dyrektor Żłobka w porozumieniu z Burmistrzem Strzyżowa
2. Opiekę nad Dziećmi w Żłobku sprawują Opiekunowie. Jeden Opiekun zajmuje się maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a gdy w grupie znajduje się Dziecko niepełnosprawne, Dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie pięciorgiem dzieci
3. Wymiar pracy Opiekunów określa Kodeks Pracy. Opiekunowie pracują w systemie zmianowym ustalanym na okres 1 tygodnia przez Dyrektora Żłobka
4. Dzienną organizację pracy Żłobka określa ramowy plan dnia ustalony przez Dyrektora Żłobka po konsultacjach z Opiekunami
5. Ramowy plan dnia stanowi załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu
6. Tygodniowy rozkład zajęć przygotowywany jest przez Dyrektora po konsultacjach z Opiekunami i podawany do wiadomości Rodziców/Prawnych Opiekunów poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w holu szatni Żłobka
7. Tygodniowy rozkład zajęć uwzględnia zajęcia:

1) Manualne
2) Muzyczne
3) Ekologiczne
4) Konstrukcyjno – matematyczne
5) Edukacyjne
6) Gry i zabawy sportowe
7) Swobodną zabawę
8) Relaksacyjno – wyciszające (bajkoterapia i muzykoterapia)
9) Na świeżym powietrzu lub gimnastykę

§5

1. Żłobek funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16:30
2. Dzieci przyjmowane są do Żłobka do godziny 8:30
3. Każde dziecko może przebywać w Żłobku maksymalnie 10 godzin
4. Po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Żłobka i za dodatkową opłatą dopuszcza się możliwość pozostawienia Dziecka w Żłobku. Wysokość dodatkowej opłaty na dany rok kalendarzowy określa w drodze uchwały Rada Miasta Strzyżowa
5. Dzieci w Żłobku podzielone są na grupy ze względu na wiek
6. Do każdej grupy przydzielony jest przynajmniej 1 Opiekun prowadzący
7. Po przyjęciu dziecka do Żłobka Rodzic/Opiekun prawny ma prawo do przyprowadzenia dziecka do Żłobka w celu skorzystania z ‘bezpłatnego pobytu adaptacyjnego’. Pobyt ten ma na celu zapoznanie Dziecka z Opiekunami i warunkami panującymi w żłobku oraz minimalizację dyskomfortu związanego z rozstaniem z Rodzicami/Opiekunami prawnymi Dziecka. Pobyt adaptacyjny Dziecka w Żłobku nie może być dłuższy niż 5 dni i przekroczyć 3 godziny dziennie

Rozdział III
Zasady przyjmowania dzieci do Żłobka

§6

1. Rekrutacja dzieci do Żłobka odbywa się corocznie w miesiącu kwietniu. Dokładny termin rekrutacji ustalany jest w danym roku przez Dyrektora Żłobka w porozumieniu z Burmistrzem Strzyżowa i podawany publicznej wiadomości na stronie internetowej Żłobka oraz na tablicy ogłoszeń w holu placówki
2. Wyjątek stanowi pierwszy rok, w którym Żłobek Samorządowy w Strzyżowie został utworzony, kiedy to rekrutacja będzie przeprowadzana we wrześniu
3. Do Żłobka przyjmowane są dzieci na podstawie złożonego przez Rodzica/Prawnego opiekuna Formularza zgłoszenia dziecka do Żłobka stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w siedzibie Żłobka lub przesłania Formularza zgłoszenia pocztą tradycyjną na adres siedziby Żłobka
4. Formularz zgłoszenia dziecka do Żłobka złożony w danym roku dotyczy wyłącznie rekrutacji odbywającej się w tym roku
5. Wraz z Formularzem zgłoszenia dziecka do Żłobka Rodzic/Prawny opiekun składa oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rekrutacją dziecka do Żłobka stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
6. Formularze zgłoszenia dziecka do Żłobka podlegają ocenie punktowej. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które w danym roku uzyskały najwyższą liczbę punktów. Liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych w Formularzu zgłoszenia dziecka do żłobka

Aktualizacja 01.03.2021 r.