Plan pracy na rok żłobkowy 2019 – 2020

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZEJ – EDUKACYJNEJ – WYCHOWAWCZEJ ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W STRZYŻOWIE NA ROK ŻŁOBKOWY 2019 – 2020

Plan opracowano w oparciu o:

ustawę z dn. 04.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

propozycje i wnioski kadry opiekuńczej

diagnozę potrzeb, rozwoju i zainteresowań dzieci

oczekiwania rodziców wobec żłobka zawarte w karcie informacyjnej

treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy żłobka

ZADANIE

ADAPTACJA DZIECKA W ŻŁOBKU

REALIZACJA

 1. Dni adaptacyjne:
 • prowadzenie rozmów z rodzicami na temat dziecka oraz jego potrzeb indywidualnych,
 • obserwacja dzieci,
 • zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w żłobku,
 • stworzenie możliwości do nawiązywania bliskich i serdecznych kontaktów z rówieśnikami i personelem żłobka
 1. Stopniowe wydłużanie czasu pobytu dziecka w żłobku
 2. Zebranie szczegółowe z opiekunami:
 • zapoznanie z kartami informacyjnymi,
 • przedstawienie oczekiwań obu stron,
 • przekazanie informacji
 1. Zabawy integracyjne

CEL

 • Poznanie dzieci
 • Budowanie poprawnych relacji z rodzicami oraz zachęcanie do czynnej współpracy
 • Zaspokojenie wielowymiarowych potrzeb dziecka

TERMIN

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

CAŁY ROK

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Zaproszenie rodziców na zajęcia, uroczystości i imprezy okolicznościowe

2. Czynny udział rodziców w życiu żłobka – udział i pomoc w przygotowywanych uroczystościach

3. Codzienne kontakty z rodzicami

4. Organizowanie spotkańz rodzicami – przedstawienie zamierzeń oraz oczekiwań obu stron, przedstawienie planu pracy w żłobku

 • Zapewnienie bezpiecznej i przyjemnej adaptacji dziecka w żłobku
 • Poznanie dzieci oraz ich środowiska
 • Zaklimatyzowanie się dziecka w żłobku
 • Oswojenie dzieci z nowym otoczeniem

WRZESIEŃ

NA BIEŻĄCO
wg kalendarza imprez

CAŁY ROK

ROZWÓJ EMOCJONALNY

1. Wzajemne poznawanie się dzieci i opiekunów

 • Nawiązywanie kontaktu werbalnego i pozawerbalnego
 • Zabawy integracyjne
 • Pozytywne wzmacnianie (przytulanie, głaskanie, chwalenie, noszenie na rękach, wspólna zabawa
 • Rozwiązywanie konfliktów dziecięcych
 • Uczenie funkcjonowania w grupie
 • Uczenie uczestniczenia we wspólnej zabawie
 • Uczenie zabawy w kole zamkniętym

2. Codzienne używanie form grzecznościowych

 • Wyrabianie form grzecznościowych (proszę, przepraszam, dziękuję). Witanie się i żegnanie (machanie rączką)
 • Budowanie przyjaznej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia dziecka w żłobku
 • Wyrabianie życzliwych postaw wobec innych
 • Wyrabianie form grzecznościowych

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

ROZWÓJ SPOŁECZNY

1. Nawiązanie kontaktu z dziećmi oraz opiekunkami
2. Kształtowanie życzliwych postaw wobec innych
3. Nauka oraz doskonalenie czynności samoobsługowych – ćwiczenie samodzielnego jedzenia i picia, sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych
4. Wyrabianie nawyków kulturalno-higienicznych
5. Utrzymywanie porządku w najbliższym otoczeniu
6. Odpowiednie reagowanie w sytuacjach konfliktowych
7. Poznanie i przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy – zabawy indywidualne, wspólne zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, muzyczne, plastyczne, konstrukcyjne
8. Stosowanie metod nagradzania

 • Wzajemne poznanie dzieci i opiekunek
 • Stworzenie atmosfery pełnej zaufania i bezpieczeństwa potrzebną dziecku do swobodnego wyrażania swoich potrzeb
 • Kształtowanie poprawnych zachowań
 • Zapobieganie konfliktom w grupie oraz właściwe ich rozwiązywanie
 • Stwarzanie miłej i przyjemnej atmosfery w czasie zabawy
 • Kształtowanie poprawnych relacji w grupie, wyrażanie życzliwych postaw
 • Dostrzeganie pozytywnych zachowań dziecka

CAŁY ROK

KSZTAŁTOWANIE CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGO-WYCH I NAWYKÓW HIGIENICZNYCH

1. Wdrażanie do samoobsługi – wyrabianie nawyku mycia i wycierania rąk, mycia zębów, próby samodzielnego ubierania i rozbierania się,
2. Nauka samodzielności w czasie spożywania posiłków oraz utrwalenie odpowiedniego zachowania podczas spożywania posiłków i napojów,
3. Zachęcanie do sygnalizowania swoich potrzeb fizjologicznych oraz samodzielnego korzystania
z nocników i sedesów
4. Wdrażanie do utrzymywania porządku w najbliższym otoczeniu w czasie i po skończonej zabawie
5. Prowadzenie zajęć kształtujących i utrwalających prawidłowe nawyki

 • Kształtowanie sprawności samoobsługowych
 • Kształtowanie samodzielności przy wykonywaniu czynności higienicznych

CAŁY ROK

KSZTAŁTOWANIE I ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ, WYCHOWANIE ZDROWOTNE

1. Poranne zajęcia ruchowe
2. Rozwijanie różnorodnych form ruchu na sali i świeżym powietrzu – korzystanie z urządzeń ogrodowych (zjeżdżalnia, karuzela, bujaczki)
3. Ogólnorozwojowe ćwiczenia i zabawy ruchowe
4. Zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy naśladowcze
5. Rozwijanie aktywności fizycznej poprzez zabawę (pokonywanie przeszkód, doskonalenie zmysłu równowagi, zabawy orientacyjno-porządkowe
6. Zwracanie uwagi na odpowiednią postawę podczas siedzenia – kształtowanie prawidłowej sylwetki
7. Rozwijanie motoryki małej w czasie w czasie zajęć manualnych (rysowanie, ugniatanie, malowanie palcami, przyklejanie)
8. Ćwiczenia i zabawy polegające na przekładaniu, wyjmowaniu, przenoszeniu
9. Nauka i doskonalenie umiejętności chodzenia

 • Rozwój sprawności ogólnej
 • Rozwój dużej i małej motoryki u dzieci
 • Eliminowanie wad postawy

CAŁY ROK

ROZWIJANIE SENSOMOTORYKI

1. Zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne
2. Zabawy w kącikach tematycznych
3. Zabawy twórcze (rysowanie, malowanie, lepienie, ugniatanie)
4. Zabawy polegające na przekładaniu, wyjmowaniu, wrzucaniu
5. Ćwiczenia z użyciem tablic manipulacyjnych

 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

CAŁY ROK

ROZWIJANIE MOWY I MYŚLENIA

1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych
2. Zabawy rozwijające mowę i myślenie przy wykorzystaniu książek – czytanie dzieciom krótkich bajek, wierszyków
3. Wzbogacanie słownika dziecięcego poprzez ilustracje i krótkie opowiadania
4. Ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, dźwiękonaśladowcze
5. Ćwiczenia mięśni warg i języka
6. Słuchanie bajek i piosenek z płyt CD
7. Zwracanie uwagi na poprawną wymowę, zachęcanie do budowania prostych zdań

 • Kształtowanie poprawnej mowy dzieci
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych
 • Wspieranie procesów myślenia i koncentracji

CAŁY ROK

SZANOWANIE ŚRODOWISKA

1. Zapoznanie z przyrodą i niektórymi gatunkami roślin
2. Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań twórczych wykorzystaniem owoców natury
3. Segregacja odpadów oraz nauka wykorzystywania różnych rzeczy powtórnie
4. Obcowanie z przyrodą poprzez zabawy, wycieczki, spacery, obserwację środowiska przyrodniczego w danej porze roku

 • Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko,
 • Poznanie prostych roślin i zwierząt
 • Przebywanie w świecie przyrody

CAŁY ROK

ODKRYWANIE I ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI MUZYCZNYCH

1. Prowadzenie zajęć muzycznych
2. Wprowadzanie i codzienne doskonalenie znajomości piosenek tematycznych i okolicznościowych
3. Osłuchanie się z melodią piosenek, próba nauki
4. Zajęcia rytmiczne (maszerowanie w rytm muzyki, powtarzanie rytmu poprzez wystukiwanie, wyklaskiwanie)
5. Zajęcia z wykorzystaniem instrumentów muzycznych (prezentacje instrumentów, zabawy z instrumentami, próby gry na instrumentach, oglądanie gry na instrumentach przez zaproszonych gości
6. Zajęcia relaksacyjno-wyciszające przy wykorzystaniu muzyki klasycznej, słuchanie kołysanek przed snem

 • Rozwijanie uzdolnień muzycznych, słuchu, poczucia rytmu, pamięci i wyobraźni muzycznej
 • Rozwijanie zainteresowań muzyczno-tanecznych
 • Kształtowanie koordynacji ruchowej
 • Wyrażanie indywidualności i inwencji twórczej
 • Budowanie radosnego nastroju

CAŁY ROK

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY OKOLICZNO-ŚCIOWE

1. Dzień babci i dziadka
2. Zabawa karnawałowa
3. Przywitanie wiosny
4. Dzień rodziny
5. Dzień dziecka
6. Dzień książeczki
7. Zakończenie roku w żłobku
8. Rozpoczęcie roku w żłobku – adaptacja
9. Dzień pluszowego misia
10. Moja Ojczyzna
11. Spotkanie ze Św. Mikołajem
12. Obchody urodzin dzieci uczęszczających do żłobka

 • Uczenie wspólnej zabawy
 • Uczenie zgodnej współpracy w grupie
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • Budowanie poczucia własnej wartości

STYCZEŃ
STYCZEŃ
MARZEC
MAJ
CZERWIEC
CZERWIEC
LIPIEC
WRZESIEŃ

LISTOPAD
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

WG. KALENDARZA URODZIN DZIECI